เศรษฐกิจ

"ชุมชนบ้านศรีปทุม" ต้นแบบชุมชนอุดมสุขแห่งหนองแค จ.สระบุรี

โดย pattraporn_a

3 ก.พ. 2565

227 views

ชุมชนบ้านศรีปทุม จ.สระบุรี ได้รับรางวัล ชุมชนอุดมสุขดีเด่น จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และกลายเป็นต้นแบบชุมชนที่พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมุนเวียนเศรษฐกิจของ อ.หนองแค ได้เป็นอย่างดี


ผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้งพืชผลและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เครื่องใช้ รวมถึงงานศิลปะ ที่นำมาวางจำหน่ายบริเวณร้านค้าชุมชนศรีปทุม หมู่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ผลิตได้ในชุมชน เน้นแนวทางการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากผู้ที่มาเยี่ยมชม ตลาดชุมชนท่องเที่ยวบ้านศรีปทุม หรือตลาดลำบัว ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองฝั่งตรงข้ามวัดศรีปทุม โดยชาวบ้านจะนำสินค้า ไปตั้งขายในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ชาวบ้านก็สามารถปรับตัวหันมาทำตลาดออนไลน์ ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้


ชุมชนบ้านศรีปทุมได้รับรางวัล ชุมชนอุดมสุขดีเด่น จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณีเกื้อกูล แบ่งปัน และเป็นธรรมของทั้งคนในชุมชนและชุมชนรอบข้าง เกิดการรวมกลุ่มในเชิงธุรกิจของคนในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน ต่อยอดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสถาบันการเงินของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดชุมชนอุดมสุข ของ ธ.ก.ส.


ไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มพูน ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมแต่คนในชุมชนก็ยังได้พัฒนาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย โดยเฉพาะการทำตลาดให้สอดรับกับผู้บริโภค กลายเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ชักจูงคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มีส่วนร่วม และก้าวสู่การเป็นผู้นำ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ช่วยเหลือ ชุมชนรอบข้างเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งตลอดไป


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/eZ1ZQtsKKoE 

คุณอาจสนใจ

Related News