พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ

07 พ.ย. 2564

89 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน ทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้าง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง


โดยในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมการเบื้องต้น อาทิ การก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน งานรางระบายน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำจะมีความจุประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ได้ 3,972 ไร่ และตำบลตะปอน อำเภอขลุง 328 ไร่ พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภคบริโภคใน 2 ตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 734 ครัวเรือน นอกจากราษฎรในพื้นที่ จะมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้สามารถทำการประมง มีอาหารโปรตีนไว้บริโภค และสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน มีความมั่นคงในชีวิตต่อไป

ข่าวยอดนิยม