พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร จังหวัดศรีสะเกษ

03 พ.ค. 2564

48 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้เวลา 09.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนวัดปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) สร้างขึ้น เพื่อทดแทนอาคารชั่วคราว และรองรับสามเณรที่มาบวชเรียนเพิ่มมากขึ้น


จากนั้น พระมหาดนัยธร ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ โดยโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อให้สามเณรที่บรรพชาในภาคฤดูร้อน ได้อบรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาสิกขา เปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีสามเณร 80 รูป และมีสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 รูป โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2560 ด้านการศึกษาของสามเณรนักเรียน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาในแต่ละวิชาเพิ่มมากขึ้น อาทิ การสอนเสริม และการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของครู และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น ครูคณิตศาสตร์ ได้นำวิธีการสอนแบบเปิด และกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้คิดทำผลงาน เสนอแนวคิด สามารถเชื่อมโยงหาคำตอบได้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เทศน์แหล่ทำนองอีสาน ,การฝึกอาชีพ , การแส่วผ้า, ถักประคดเอว , โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ดนางฟ้าที่ปลูกในโรงเรียน และทำเป็นภัตตาหารเพล ,การทำไม้กวาดจากใยตาล และบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ


จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ที่ส่งเสริมสุขอนามัยแก่สามเณร มีการตรวจทันตกรรม และตา ที่ผ่านมาร้อยละ 80 มีภาวะโภชนาการสมส่วน พบ 1 รูป โลหิตจาง จึงพระราชทานคำแนะนำ ให้เพิ่มผักใบเขียว เพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก ,ส่วนห้องสมุด จัดกิจกรรมให้เล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก สรุปเนื้อหาอธิบายในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และใช้อินเตอร์เน็ทสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้โรงเรียนประสบปัญหาน้ำดื่มคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ได้แก้ไข โดยการจัดหาเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้ทำการขุดลอกคลอง และจัดทำประปาผิวดินเพิ่มเติม โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย


จากนั้น เวลา 13.33 น. เสด็จลงห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ของโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ” ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ต่อเติมซ่อมแซมอาคารเดิม และสร้างเพิ่มให้เป็นอาคารเรียนถาวร 2 ชั้น เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับสามเณรนักเรียน


จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ที่ทรงรับโรงเรียนไว้เมื่อปี 2557 ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 63 รูป เป็นสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ 2 รูป เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน


โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร อาทิ การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว โดยได้ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ท และนำมาทดลอง จนเป็นน้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพใช้ในโรงเรียน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และถ่ายทอดให้กับชุมชน , การจัดทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ เนื่องจากห้องสมุด โรงเรียนมีไม่เพียงพอ ส่วนการทอเสื่อกก ได้นำมาประดิษฐ์เป็นสินค้าอื่น แต่ยังขาดความชำนาญในการตัดเย็บ จึงแก้ปัญหาโดยออกแบบ แล้วให้ชุมชนตัดเย็บให้ ส่วนด้านวิชาการ ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการสอนที่ให้สามเณรมีส่วนร่วมในการเรียน ได้คิดและแก้โจทย์ปัญหา เกิดการอยากเรียนรู้ช่วยเสริมความเข้าใจมากขึ้น ส่วนงานประดิษฐ์ เช่น การทำปุ๋ยหมัก มีการนำไปใช้ปลูกผักสวนครัว , การประดิษฐ์เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาขาดคนรดน้ำ


ด้านกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้หาข้อมูลเรื่องที่สนใจจากอินเทอร์เน็ท และนำมาทดลองทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ ส่วนปัญหาที่โรงเรียนประสบ คือ สามเณรนักเรียนบางส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยสอนปูพื้นฐานเสริมเพิ่มเติมให้ ด้านสุขอนามัย พบมีภาวะเริ่มอ้วน แก้ไขโดยจัดกิจกรรมโยคะ ปลูกหญ้าหวาน เพื่อนำมาประกอบภัตตาหาร และถวายนมสดจืด , ด้านแหล่งน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เจาะบาดาล 1 บ่อ และวางระบบประปาบาดาล โดยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป


ข่าวยอดนิยม