พระราชสำนัก

สารคดีพิเศษ สานต่อ...เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

25 เม.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงผลสำเร็จของการส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ ประสานความร่วมมือ เพื่อสานต่อ และสร้างเสริมชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปราชญ์เกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม