พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

02 เม.ย. 2564

9 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ความว่า


"งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติ ตามสถานการณ์และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ"


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ข่าวยอดนิยม