พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ ตร.ตระเวนชายแดน จ.อุตรดิตถ์

11 ก.พ. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้รับฟังสรุปงานด้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 รับผิดชอบพื้นที่งานด้านการสืบสวน ปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล และอำเภอเมือง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการระงับการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนเป็นการชั่วคราว จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง เรื่องการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติจากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 70 โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2548 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์รวม 9 ตำบล ของอำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งเมื่อปีที่แล้ว ทางโครงการฯ ได้ส่งน้ำไปตามคลองธรรมชาติ และสระเก็บน้ำของราษฎรในพื้นที่ 4 ตำบล เพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมถึงทำน้ำประปาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ วางแผนการส่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน และในปีนี้ มีแผนส่งน้ำเพิ่มเป็น 5 ตำบล เนื่องจากมีการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะ ยังได้ร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานปลูกป่าทดแทน บริเวณลุ่มน้ำ ที่จะก่อประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่โครงการ รวมทั้งวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เสริม ในการประกอบอาชีพประมง และการท่องเที่ยวให้แก่ราษฎรเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

ข่าวยอดนิยม