เสน่ห์นางงิ้ว

เสน่ห์นางงิ้ว

เสน่ห์นางงิ้ว

“ความงามไม่คงที่ ความดีสิคงทน เสน่ห์ของคน อยู่ที่ผลของการกระทำ”