The Seeker คินาริ โฮคุ "ผู้เสาะหา"

131 view ออกอากาศ พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากหลีกหนีออกมาจากกรอบที่ถูกตีไว้ เธอกลายเป็นคนใหม่ แต่นั่น ... ก็นำไปสู่ปริศนาที่เธอต้องเผชิญ ปริศนาของอาณาจักรใต้ท้องทะเล ... คินาริ โฮคุ - ผู้เสาะหา –

คุณน่าจะชอบ