สังคม

นิด้าโพล เผย ชัชชาติ ยังนำโด่ง สำรวจเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. รอบที่ 3

โดย nutda_t

13 พ.ค. 2565

162 views

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,354 ตัวอย่างโดย จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

- อันดับ 1 ร้อยละ 45.13 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ- อันดับ 2 ร้อยละ 11.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองเพราะ ทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้- อันดับ 3 ร้อยละ 9.75 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ- อันดับ 4 ร้อยละ 9.23 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังหาคนที่จะทำตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้


- อันดับ 5 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ- อันดับ 6 ร้อยละ 3.77 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ทำงาน- อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)- อันดับ 8 ร้อยละ 3.32 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ มีผลงานเพื่อสังคม- อันดับ 9 ร้อยละ 2.29 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย- อันดับ 10 ร้อยละ 1.62 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง- และร้อยละ 0.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) และดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ)ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และน.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 46.31 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 7.38 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.04 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 45.14 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.14 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 39.45 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.94 ระบุว่าเป็นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 43.55 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 13.52 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.21 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 52.63 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 10.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 46.61 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.35 ระบุว่าเป็น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 9.16 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 7.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจคุณอาจสนใจ

Related News