สังคม

'ตรีนุช' ลงนามยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน ให้อำนาจโรงเรียนกำหนดทรงผมไว้สั้นยาว

โดย panisa_p

24 ม.ค. 2566

216 views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ทำให้จากนี้ไปทรงผมนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะไม่มีระเบียบกลางควบคุมแล้ว ให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดทรงผมเอง


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ในข้อ 2 ระบุว่า ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หมายความว่า จากนี้ไป จะไม่มีระเบียบทรงผมนักเรียนจากส่วนกลางมากำหนดแล้ว การกำหนดขึ้นอยู่กับสถานศึกษาหารือร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การยกเลิกระเบียบส่วนกลางเรื่องของทรงผมนักเรียน เพื่อต้องการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และโรงเรียนสามารถออกระเบียบกติกาทรงผมนักเรียนของตนเองได้ ผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


และขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างทำร่าง การทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ทุกโรงเรียนนำเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดทรงผมเด็กนักเรียนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนระเบียบการกำหนดทรงผมนักเรียนแบบใหม่นี้ จะบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 เดือน


หากเปรียบเทียบระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนแบบเดิม ปี 2563 จะกำหนดว่า นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม


นักเรียนหญิง จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบให้เรียบร้อย นักเรียนต้องห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอันซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน


ส่วนระเบียบทรงผมใหม่ของนักเรียนล่าสุด กำหนดว่า นักเรียนจะไว้ผมสั้นหรือผมยาว อยู่ที่สถานศึกษาวางแนวปฏิบัติ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามพันธกิจและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ให้รับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือผู้แทนผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร

คุณอาจสนใจ

Related News