สังคม

'เศรษฐา' พอใจบทบาทในเวทีโลกครั้งแรก ประกาศให้โลกรู้ไทยเปิดประตูการค้าแล้ว

โดย panwilai_c

23 ก.ย. 2566

107 views

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที 78 แล้ว โดยพอใจบทบาทในเวทีโลกครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป UNGA นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการส่งเสริมสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ท่ามกลางความสนใจของที่ประชุม ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้านายกรัฐมนตรีของไทยในรอบ 9 ปี และหัวข้อในการกล่าวถ้อยแถลงว่าประเทศไทยจะให้ความสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็ได้รับคำชื่นชม จากที่ประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีก็พอใจการทำหน้าที่ครั้งแรกในเวทีโลก ถือเป็นก้าวแรกที่ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันผ่านเวที UNGA ว่าขณะนี้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแล้ว และกำลังเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐธรรมนูญ และค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตย และรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินบทบาทนำอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับพันธมิตรและประชาคมระหว่างประเทศ ชื่นชมและจะสนับสนุนวาระใหม่ เพื่อสันติภาพ New agenda for peace เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนให้กับโลก โดยขอให้ทุกฝ่ายวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยสันติภาพที่ยั่งยืน ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี จะตั้งอยู่หลักความเชื่อมั่นในการรักความสงบของประเทศและเชื่อเรื่องความเจริญที่ยั่งยืน โดยไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของแต่ละประเทศนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ โดยดำเนินการเสริมสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและคนชายขอบ ผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กฎหมายและเพิ่มความโปร่งใสในรัฐบาล และมุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม ครอบคลุม และเสมอภาคกับทุกคน ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการทำงานของ HRC ให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับความท้าทาย และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับประชาคมโลกนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ ที่ไทยจะยกระบบหลักประกันสุขภาพ 30 บาทเพื่อคนไทย และที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ไทยยืนยันที่จะร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยืนยืนตามวาระของสหประชาชาติในปี 2030 แต่สำเร็จไปเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไทยเชื่อมันในนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่ต้องทำให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ใช่โลกร้อน แต่เป็นยุคโลกเดือด ที่จะต้องร่วมมือกันไม่ให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและภาวะความอดอยาก ซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรและนโยบายการเงินสีเขียว ตราสารหนี้เพื่อความยังยืนนายเศรษฐา ยังชี้แจงกรณีการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบูมเบิร์กที่สหรัฐฯ ยืนยันว่าไม่ได้บอกว่าจะมีการแต่งตั้งให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา แต่ตอบคำถามว่าจะไปปรึกษาหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าได้ไปขอคำปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรี ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายอานันท์ ปัญญารชุน ส่วนนายทักษิณ เมื่อพ้นโทษ ก็ให้คำปรึกษาได้เพราะมีความรู้ความสามารถเป็นที่ชื่นชมของประชาชนการเดินทางมายังนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ของนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรี ได้พบกับภาคเอกชนอีกหลายราย เช่น JP Morgan เพื่อเชิญชวนไปร่วมลงทุนในไทย และประกาศว่าไทยพร้อมแล้วในการเข้าสู่ตลาดโลก

คุณอาจสนใจ

Related News