สังคม

10 พรรครับข้อเสนอนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดันแก้ กม.

โดย panwilai_c

31 มี.ค. 2566

87 views

10 พรรคการเมืองที่ร่วมเวทีสาธารณะเสนอนโนบายสิ่งแวดล้อม โดย 10 องค์กรภาคประชาสังคม เห็นด้วยที่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิ่มสิทธิสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการให้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระแห่งโลกไปแล้ว และกลายเป็นพันธะสัญญาที่ทุกพรรคการเมืองจะร่วมกันผลักดันไม่ว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล10 พรรคการเมืองที่ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตอบรับข้อเสนอของ 10 องค์กรภาคประชาสังคม โดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทย ตั้งเป้าหมายให้คนไทย 3 อย่าง คือ ประชาชนต้องมีชีวิตที่ดี เช่น มีอากาศบริสุทธ์​ มีน้ำใส มีสีเขียว ต้องมีคุณภาพที่ดี 5 เรื่อง เช่น น้ำสะอาดปลอดภัย จราจรไม่ติดขัด และชีวิตคนไทยปลอดภัย เช่น น้ำต้องไม่เสีย ไม่มีสารพิษ น้ำต้องไม่ท่วมมาก ไฟป่า หมอกควันต้องไม่เกิด ซึ่งรัฐบาลจะประกาศเรื่องฝุ่น PM 2.5 ให้ได้นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ย้ำด้วยว่า พรรคประชาธิปัตย์ มี 3 ยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม ที่จะใช้เทคโนโลยี ทดแทนรัฐราชการ หากได้เป็นรัฐบาลจะเริ่งผลักดันดาวเทียม theos ให้ขึ้นสู่วงโคจรให้เร็วที่สุด เพราะจะช่วยติดตามปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ดีขึ้น รวมถึง One Map จะเกิดขึ้นทันที เร่งสร้างระบบ Open Data เปลี่ยนรถราชการให้เป็นพลังงานทอดแทน และแน่นอนว่าจะต้องไม่ให้กรุงเทพจมทะเลนายเดชรัตน์ สุขกำเนิด ยืนยันว่าพรรคก้าวไกล เห็นว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ เช่น งบตำบลละ 3 ล้านบาท และ อบต. 20 ล้านบาท ที่จะนำไปพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงแก้ไขกฎหมายเช่น พรบ.ป่าไม้และที่ดิน รวมถึงกฎหมายประมง พรบ.อากาศสะอาด และการควบคุมมลพิษ และควันพิษ จะต้องมีรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศยุคใหม่นอกจากนี้นายสุรพงษ์ พรมเท้า พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นด้วยทุกข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมเสนอ โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขกฎหมายสิทธิสิ่งแวดล้อม ที่นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ได้ทำมาตลอดการเป็นรัฐบาล ในขณะที่นายพรชัย มาระเนตร์ ย้ำว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย ที่ต้องเน้นให้ทุนนิยมรับผิดชอบกับสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการกระจายอำนาจขณะที่พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม ย้ำว่า ประเทศไทยมีพรรคกรีนที่จะเป็นพรรคเพื่อสิ่งแวดล้อม และเข้าใจปัญหาจริง จะผลักดันการแก้ไขปัญหาเช่น สิทธิที่ดิน สิทธิชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันพลังงานสะอาด ขณะที่ นายมูฮัมหมัด กัดดาฟี พรรคเป็นธรรม เน้นย้ำถึงการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ที่ต้องผ่านการศึกษา sea ต้องกระจายอำนาจให้เกิดจังหวัดจัดการตนเอง ต้องแก้ไขกฎหมายเน้นย้ำสิทธิชุมชน เช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน และต้องยกระดับสันติภาพกินได้พรรคสามามัญชน ไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ BCG ยกเลิกการฟอกเขียว ยกเลิกคำสั่งคสช.และยุติกฎหมายปิดปาก รวมถึงคุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ ขณะที่นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาค พรรคไทยสร้างไทย ตั้งเป้าการลดภาวะเรือนกระจก รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งทั้ง 10 พรรคจะนำข้อเสนอจาก 10 ภาคประชาสังคมไปปรับเป็นนโยบายไม่ว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล

คุณอาจสนใจ

Related News