พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล

โดย chiwatthanai_t

21 ต.ค. 2565

22 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 58 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


ซึ่งสิ้นชีพตักษัย ด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สิริชันษา 85 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด


หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล เป็นผู้ถวายงาน รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ด้วยความจงรักภักดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ทั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย