พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ลำปาง

โดย chiwatthanai_t

11 ต.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2556 ตามที่นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว ขอพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร


โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 แก่กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 มีความจุเก็บกัก 0.683 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ และอาคารระบายน้ำล้น


ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างเก็บน้ำ สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านปางอ้า บ้านแม่แสลม และบ้านชัยชุมภู ตำบลเวียงมอก รวม 696 ครัวเรือน มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ 160 คน เพื่อบริหารจัดการใช้น้ำร่วมกัน


จากนั้น เดินทางไปติดตามโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้ บริเวณสำนักสงฆ์นาเบี้ย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2563 ตามที่นายทัศน์ ยะฟู ขอพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร สำนักงานกปร. ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 แก่กรมชลประทาน


ดำเนินการก่อสร้างในลักษณะของฝายคอนกรีต พร้อมอาคารประกอบ ในการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่กักเก็บน้ำ และส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือราษฎรบ้านนาเบี้ย และบ้านนาเบี้ยหลวง รวม 321 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ประมาณ 500 ไร่

Related News