พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร​ แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2561-2563

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

26 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการประทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563


วันนี้เวลา 15.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประทานพระวโกาสให้ นาย สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


พร้อมด้วย คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2561 และ 2563 เข้าเฝ้า ในการนี้ประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส จำนวน 2,743 คน


ทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ช่วยเหลือครูอาวุโส ให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ปี 2510 จนถึงปี 2560 จำนวน 126,796 คน จำนวนนี้ มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 2,057 คน โดยในปี 2561 และ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เข้ารับพระราชทาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ รวม 22,934 คน


นอกจากการตอบแทนคุณงามความดีของครูที่ยังมีชีวิตแล้ว คุรุสภายังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูที่ล่วงลับ ด้วยการรวบรวมประวัติและผลงาน จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึก เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณครูในงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เนื่องจากครูเหล่านี้ ได้ประกอบคุณงามความดี พัฒนาวิชาชีพ การศึกษา สร้างเสริมเยาวชนและบุคคลจำนวนมาก ให้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และมีความรู้ สนองความต้องการของประเทศ ในด้านต่าง ๆ นานัปการ


โอกาสนี้ ประทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ความว่า "ทุกท่านในที่นี้ ล้วนเป็นครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ควรแก่การเคารพ ยกย่องว่าเป็นครูแท้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายคงจะได้อุทิศตน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนฝึกฝน อบรมสติปัญญา และคุณธรรม


ความประพฤติให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และเมตตากรุณา เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม บัดนี้ แม้ท่านทั้งหลาย จะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณความดีที่ทุกท่าน ได้ประกอบสร้างสมไว้ จะดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความภาคภูมิใจอยู่เสมอ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ที่ท่านได้รับในฐานะครูอาวุโส ก็จะเป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จ ในวิชาชีพ ที่ทำให้ท่าน ได้ระลึกถึง ความดีที่เพียรปฏิบัติมา ทั้งจะน้อมนำ ให้ท่านได้รักษา และเพิ่มพูนคุณค่า แห่งความเป็นครูไว้ตลอดไป"

Related News