พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย parichat_p

17 มิ.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์


ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง ที่เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงาน เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มโอกาสให้มีงานทำได้ทันที หลังจากจบการศึกษา


ในการนี้ ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ซึ่งองคมนตรีได้สอบถาม และให้คำแนะนำด้วยความสนใจ