พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริ รร.ตชด.บ้านหินจอก จ.ตรัง

โดย kodchaporn_j

16 พ.ค. 2565

30 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จังหวัดตรังวันนี้เวลา 10.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 92 คน ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันทั้งนี้ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและทางจริยธรรม ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยในปีการศึกษา 2564 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งสองด้าน และมีแนวโน้มในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ผลการประเมิน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดส่งครูเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ เน้นการแต่งประโยคจากภาพ การเขียนเรียงความ ช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โรงเรียนเปิดทำการสอนแบบรายกลุ่ม พร้อมมอบใบงานให้นักเรียนกลับไปศึกษา ปฏิบัติเพิ่มเติม รวมทั้งได้จัดทำข้าวกล่อง พร้อมแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่นักเรียน เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ได้ร่วมกับชุมชน สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้ ฝึกทักษะ การแกะสลัก การลงสี และการเชิดหนังตลุง เพื่อให้เยาวชนรักหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต เพิ่มเติมจากความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และได้มีการต่อยอดให้ความรู้ ด้านวิชาชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอาทิ การทำปลาดุกร้า ที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง เข้ามาให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุก และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ดูแลให้ความรู้การแปรรูป รวมทั้งการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้ขยายการพัฒนาและองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการดำเนินงานสนองพระราชดำริต่าง ๆ นี้ ได้สร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับ สถานศึกษา อันเป็นการสร้างทักษะทางสังคมที่ดีร่วมกันในชุมชน

Related News