พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการขับเคลื่อนงาน ของ รร.ในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู

โดย kodchaporn_j

22 เม.ย. 2565

41 views

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการขับเคลื่อนงาน 3 ปี ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภูวันนี้ ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการขับเคลื่อนงาน 3 ปี ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย 14 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินงาน ตามหลักคิด "สร้างคนดี ให้กับบ้านเมือง"คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ,มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม, มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัย เพื่อเป็นกรอบมุ่งพัฒนา 3 เสาหลักให้มั่นคง โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง มีครูเป็นเสมือนพ่อ แม่ ดูแลให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่นผลจากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สามารถทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองได้อย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ที่มีฐานการผลิต พืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะเห็ด เพื่ออาหารกลางวันและโภชนาการที่ดี , โครงการเยี่ยมบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ครูร่วมกันคิดค้นเครื่องมือใบงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง รวมถึงโครงการค่ายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำหน้าที่ทั้งการเรียนการสอน การวิจัยสร้างองค์ความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และชุมชน

Related News