พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

โดย panisa_p

1 พ.ย. 2565

28 views

องคมนตรี ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันนี้ ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงปี 2565 ถึง 2566 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ซึ่งปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 วัดได้ 963.90 มิลลิเมตร สำหรับแผนผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง, ฝายปางมะผ้า, ฝายน้ำยวม, ฝายแม่สะเรียง และฝายขุนยวม รวมพื้นที่ในเขตชลประทาน 13,073 ไร่ สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกร


ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการ 13 ด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติ โดยติดตามเฝ้าระวัง และวางแผนบริหารจัดการน้ำ ทำให้ปีนี้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่มีปัญหาน้ำหลากระยะสั้น และดินสไลด์ ซึ่งทางจังหวัดจะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

Related News