พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ

โดย pattraporn_a

11 ก.พ. 2565

18 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ มูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 59 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564 การดำเนินกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และการดำเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินที่บริจาค เป็นต้น


ในการนี้ ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในสุกรอย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน และเกษตรกรที่ถูกผลกระทบ จึงมีพระดำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความชำนาญในการแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ โรค ASF เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ระหว่างนักวิชาการทั้ง 2 ประเทศ อันจะนำไปสู่ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน


มูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานสนองพระดำริ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตลอดระยะเวลา 36 ปี อีกทั้งยังสืบสานพระปณิธาน ด้วยการเป็นองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค เช่น การมอบทุนการศึกษา และอุปการะค่าเล่าเรียน , การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ป่วยยากไร้, รวมถึงการจัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังทรงจัดตั้ง’โครงการถักร้อย-สร้อยรัก’ ขึ้นในรูปแบบการหารายได้การกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากเครื่องประดับมุก สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ สำหรับนำไปช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามพระประสงค์

คุณอาจสนใจ

Related News