พระราชสำนัก

ม.จ.เฉลิมศึก ทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน

โดย kodchaporn_j

4 ก.พ. 2565

23 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเปิดโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ และโครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทานวันนี้ เวลา 10.35 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ ทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมูลนิธิ สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีจัดขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการศึกษา และสร้างคุณลักษณะนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นพลเมืองอันพึงประสงค์อีกทั้ง ปลูกฝังให้ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นผู้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักรู้ เสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีขณะที่การผลิตภาพยนตร์สั้น นับเป็นพระราชกุศโลบาย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์สำหรับข้าราชการ และพสกนิกร ผ่านการละคร

คุณอาจสนใจ

Related News