ศธ.360 องศา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สังคม

ศธ.360 องศา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย passamon_a

8 ม.ค. 2565

346 views

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม ทุกคนให้ความสำคัญแม้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดงานส่วนกลางได้ หน่วยงานหลายแห่งจึงปรับรูปแบบการจัดงานออนไลน์แทน


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า


"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้นสำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตน แก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564


ขณะที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมข้อคิด แนะให้ยึดหลัก อารยวัฑฒิ 5 ประการ ได้แก่


ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ, ศีล รักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปรกติ, สุตะ เพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับรับฟัง, จาคะ เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ และ ปัญญา รู้รอบ รู้ทั่ว รู้ชัดเจน


สำหรับนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปีนี้ได้มอบคำขวัญว่า "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" เป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี


ขณะที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝากข้อคิดให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เด็กและเยาวชนสามารถแสงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด จึงต้องเลือกรับและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์


แม้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานส่วนกลางได้ หลายแห่งปรับรูปแบบเป็นการจัดออนไลน์แทน รวมทั้ง กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานรูปแบบออนไลน์ 100% ด้วยโปรแกรม Zoom ผ่านช่องทาง Facebook ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวเปิดงานเวลา 09.30 น.


ระหว่างการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการเปิดให้เด็กเข้ามาร่วมเล่นเกม และจะส่งของรางวัลให้ถึงบ้าน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการจัดงานวันเด็กในรูปแบบออนไลน์ หลังจากปี 2564 มีการงดจัดงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ศธ.360องศา ,วันเด็กแห่งชาติ

คุณอาจสนใจ