ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว)

โดย panisa_p

24 พ.ค. 2566

55 views

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณพิมลกร  วิโรจน์ชัยกุล จ.สระบุรี

2. คุณไสว  บัญยัง กทม.

3. คุณเชาวลิต  ไพบูลย์ จ.นครราชสีมา

4. คุณจารุวัฒน์  แสงอุทัย กทม.

5.คุณดวงรัตน์ จันทวงษ์ จ.กาญจนบุรี


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณละมูล  จันทรมณี จ.พิจิตร

2. คุณณัฐพัชร  กาญจนทวีโรจน์ จ.ราชบุรี

3. คุณวันทณี  ตันติวิกรม กทม.

4. คุณเทพฤทธิ์  สุวคนธ์ จ.ลำปาง

5. คุณกอเลก  ใจเหล็ก จ.ภูเก็ต


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณปฏิภาณ  ศรีวรรณรัตน์ จ.นนทบุรี

2. คุณเพ็ญศรี  นามศิริพงศ์พันธุ์ จ.นครราชสีมา

3. คุณณัฐพร  แซ่เจ็ง กทม.

4. คุณดารณี  เจริญพืช จ.พระนครศรีอยุธยา

5. คุณอุษา  พิพัฒน์ จ.นครสวรรค์


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณสำฤทธิ์  ทองหงษ์ จ.สมุทรปราการ

2. คุณจักรพงศ์  เอียตระกูลไพบูลย์ จ.นครราชสีมา

3. คุณเอนก  อำเบา จ.นนทบุรี

4. คุณบุญประสงค์  เบญจผลาพันธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

5. คุณมะยิง  มะลี จ.นราธิวาส


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณสมจิต  ยวนเจริญ จ.ชุมพร

2. คุณชัญญา  กระแสรญาณ จ.อ่างทอง

3. คุณลัดดา  วงษ์คลัง จ.นครสวรรค์

4. คุณจีรพันธ์  จันทหาร กทม.

5.คุณประมูล  พวงบุตร จ.อุบลราชธานี


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณอิทธิศักดิ์  ต๊ะอ้าย จ.นนทบุรี

2. คุณมนตรี  ชาญธัญญกรรม จ.นครสวรรค์

3. คุณธีรยุทธ์  บุญทรัพย์ จ.สงขลา

4. คุณธราภรณ์ ยุวะพุกกะ กทม.

5. คุณพรนภา  ชมพูผุดผ่อง กทม.


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณณัฎฐณิชา  พรหมพงศ์ จ.ชุมพร

2. คุณหทัยรัตน์  องค์ธนาวัฒน์ กทม.

3. คุณธัญจิรา สุทธิมาลา จ.พังงา

4. คุณอิทธิพล เสียมหาญ กทม.

5. คุณกฤศ  คำบุญเรือง กทม.


ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) (แฟนข่าว) 5 ท่าน

1. คุณพิมพ์พิศุทธิ์  วงษ์มา จ.พระนครศรีอยุธยา

2. คุณวศิน  มาสง่า จ.นนทบุรี

3. คุณศศิญา  กุลสุลิวงศ์ จ.ตาก

4. คุณเฉลา  เทียนเงิน กทม.

5. คุณเจริญสุข  นิลสงวน จ.สมุทรปราการ

คุณอาจสนใจ

Related News