ประชาสัมพันธ์

ก.คมนาคม สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าระบบคมนาคมสีเขียว

โดย attayuth_b

22 มี.ค. 2566

12 views

กระทรวงคมนาคม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26  ยกระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย เป็นร้อยละ 40 มุ่งเน้นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608

โดยกระทรวงคมนาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ที่เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้า จากทางบกสู่ระบบรางมากขึ้น นำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งมวลชน ทั้งการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุม ,พัฒนาหัวรถจักรให้สามารถใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแทนน้ำมันดีเซล , ปรับเปลี่ยนระบบรถ และเรือโดยสาร ให้เป็นรถและเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่าเรือตามนโยบายท่าเรือสีเขียว เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทุกรูปแบบ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อป้องกันฝุ่นและปัญหา PM2.5

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปรับมาใช้ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เป็นต้น

การนําปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคคมนาคมขนส่ง มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย “MISSION 2023” ในการลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และตามแผนที่นําทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 -2573 รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้ประเทศไทยมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


https://youtu.be/qCyPzsdjDj4

คุณอาจสนใจ