เลือกตั้งและการเมือง

สภาฯผ่าน 2 ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แต่ปัดตกฉบับทำงาน-พักผ่อน-ใช้ชีวิต ของ 'เซีย จำปาทอง'

โดย nattachat_c

7 มี.ค. 2567

56 views

วานนี้ (6 มี.ค.67)   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายเซีย จำปาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ  และที่ประชุมยังเห็นชอบให้พิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 2 ฉบับ ได้แก่


ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง น.ส.วรรณวิภา ไม้สน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ


และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ


นายเซีย จำปาทอง สส.พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นอภิปรายโค้งสุดท้าย ก่อนลงมติ  


โดยระบุถึงความสำคัญของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาตามที่แรงงานเรียกร้อง และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน  เป็นเครื่องการันตีการจ้างงานที่มั่นคง พร้อมเชิญชวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบรับหลักการ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ทั้ง 3 ฉบับ  


นายเซีย ระบุว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับพรรคก้าวไกล  เป็นร่างที่ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานจากรายวัน เป็นรายเดือน การจ้างงานที่เท่าเทียมทุกด้าน ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียม ทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 40 ชม. จัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 10 วันต่อปี และสะสมได้ ให้แรงงานมีสิทธิลาดูแลครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ปีละไม่เกิน 15 วันทำงาน


สถานประกอบการต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกจ้างให้นมบุตรหรือบีบเก็บนมได้ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราไม่ต่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกาศโดยคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรืออัตราเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์


นอกจากนี้ พ.ร.บ. ยังขยายขอบเขตบริบทคำนิยามให้กว้างมากขึ้น เพราะว่ายังมีแรงงานจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิการคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน ลูกจ้างที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม ไรเดอร์ แม่บ้าน หมอนวด คนทำงานฟรีแลนซ์ นักวาด นักออกแบบ ศิลปินประเภทต่างๆ เป็นต้น ทุกประเด็นล้วนเป็นประโยชน์ต่อแรงงานทั้งสิ้น


"ขอวิงวอนต่อประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกทุกท่าน ช่วยให้รับลงมติรับรอง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานทั้ง 3 ฉบับนี้ ในวาระแรก เพื่อพิจารณารายละเอียดในชั้นต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้แรงงานมีระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทำงานฉบับนี้จะทำให้แรงงานมีเวลาทำงาน พักผ่อน และใช้ชีวิต พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ จะพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิคนทำงานทุกอาชีพ แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สักที"

---------------

ขณะที่ น.ส.วรรณวิภา เสนอให้ลงมติในคราวเดียวกันทั้ง 3 ร่าง  จากนั้นประธานในที่ประชุมขอตรวจสอบองค์ประชุม เพื่อลงมติว่าจะรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวแบบแยกรายฉบับ หรือรวม 3 ฉบับในคราวเดียว โดยมี สส.แสดงตน 398 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เมื่อถามมติว่าควรพิจารณารวมกันทั้ง 3 ร่าง หรือไม่ ผลการลงมติออกมาว่า เห็นด้วย 149 เสียง ไม่เห็นด้วย 255 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง โดยผลออกมาว่าจะต้องลงมติทีละฉบับ

ต่อมา ในเวลา 20.05 น. ภายหลัง สส.ร่วมกันอภิปรายเสร็จสิ้น และผู้เสนอร่างกฎหมายได้สรุปแล้ว  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ได้เข้าสู่ขั้นตอนการลงมติ  ว่าจะรับหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ทั้ง 3 ฉบับหรือไม่  โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เสนอแยกลงมติเป็นรายร่าง  เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. … ของนายเซีย มีหลักการต่างจากอีก 2 ร่าง


จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎร สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ น.ส.วรรณวิภา และ นายวรศิษฎ์ เสนอ แต่ไม่เห็นชอบร่างในฉบับของนายเซีย แล้วจึงเข้าสู่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 36 คน  โดยต้องมีสัดส่วนของสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เสนอเวลาแปรญัตติ 15 วัน และที่ประชุมยังเห็นชอบให้ใช้ร่างฉบับที่ สส.พรรคภูมิใจไทย เสนอ เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่ 2 ก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะปิดประชุมในเวลา 20.49 น.
-----------------

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/JHt0Ngcann4

คุณอาจสนใจ

Related News