เลือกตั้งและการเมือง

รมว.ยุติธรรม เตรียมปรับเพิ่ม เงินเยียวยา จากปกติเสียชีวิตได้ 110,000 บาท เป็น 575,000 บาท

โดย attayuth_b

27 ธ.ค. 2565

92 views

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญา ดังนั้นเราจึงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายในคดีอาญาให้สูงขึ้น โดยมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าภาพในการร่างปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ... โดยให้มีการเพิ่มอัตรา การช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน และมีเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน จากเหตุการณ์กราดยิง ที่ จ.หนองบัวลำภู ว่าวงเงินการเยียวยาค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงเพิ่มอัตราการเยียวยาให้สูงขึ้น และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการ กลไก เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พิจารณาแก้ไขกฎหมาย โดยได้ประชุมไปแล้วในครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2565 และจะพิจารณาต่อเนื่องในเดือน ม.ค.2566 ต่อไป โดยการตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจะพิจารณา จากผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเยียวยาลักษณะคล้ายคลึง เพื่อเทียบเคียงเพื่อมาตั้งจ่าย ช่วยเหลือเยียวยาในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งปกติทั่วไปค่าตอบแทนผู้เสียชีวิต จะได้รายละ 110,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการเสียชีวิต 50,000 บาท ค่าจัดการศพ 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท ซึ่งได้ปรับอัตราการเยียวยาใหม่ตามร่างกฎกระทรวง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการเสียชีวิต ตั้งแต่ 100,000 - 450,000 บาท ค่าจัดการศพ 45,000 บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท และค่าเสียหายอื่น 40,000 บาท รวมช่วยเหลือสูงสุดตามร่างกฎหมายอยู่ที่ 575,000 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บ เพิ่มค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเป็น 50,000 บาท จากเดิมจ่าย 20,000 บาท เพิ่มค่าตอบแทนความเสียหายอื่นเป็น 94,000 บาท เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหาย ทั้งทางกาย จิตใจ ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเหมาจ่าย จากเดิมจ่าย 50,000 บาท และเพิ่มค่าชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไม่เกิน 360,000 บาท จากเดิมที่ไม่มี

"สำหรับขั้นตอนต่อไปของการแก้ไขกฎกระทรวง จะส่งต่อให้ กระทรวงการคลังพิจารณาในวงเงินที่ตั้งจ่ายเพิ่มเติม และคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพิจารณาเห็นชอบ พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความเห็น และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ แล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจแก้ไข ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ ซึ่งการปรับเพิ่มในส่วนนี้ เพราะเราเห็นถึงความเดือดร้อน ซึ่งเราอยากช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียให้ได้มากที่สุด ตามสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับ" นายสมศักดิ์ กล่าว
คุณอาจสนใจ

Related News