ไลฟ์สไตล์

โบตั๋นเช็คอิน วิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย weerawit_c

18 พ.ค. 2567

31 views

โบตั๋นเช็คอิน 18 พ.ค.67 พาไปวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตศึกษาและวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ ผู้นำในอาเซียนด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์


วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ Petrochemical Technology, Polymer Science และ Petroleum Technology


วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา


ส่วนประวัตินั้นเนื่องจากมีการขุดพบก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณมากบริเวณอ่าวไทย ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมากตามการเจริญเติบโตทางด้านปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เปิด "วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี" ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


ในปี พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.กำจัด มงคลสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น ได้ทำข้อตกลงทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ มหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา เพื่อร่วมกันร่างหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ)


เมื่อ พ.ศ. 2536 ทางวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical technology) และ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer sciences) และมีบัณฑิตที่จบการศึกษารุ่นแรกเมื่อพ.ศ. 2538 ต่อมา พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical technology) และ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer sciences) และ ปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (Petroleum technology) (ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน (Petroleum and energy technology) และเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันฟรองซัวส์ดูเปโตรล ประเทศฝรั่งเศส


https://youtu.be/7Onx9zPhCnU

คุณอาจสนใจ