ต่างประเทศ

ทส. เตรียมร่วมประชุม COP28 แสดงบทบาทไทย ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

โดย parichat_p

16 พ.ย. 2566

59 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 หรือ COP28 ที่ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสดงบทบาทของประเทศไทย ในการบริหารจัดการและปรับตัวต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสด้านความช่วยเหลือทางการเงิน และ เทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์ทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาคและระดับโลก


การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่28 หรือ COP 28 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคมนี้ ที่ EXPO City รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีผู้แทนจากรัฐภาคีและองค์การระหว่างประเทศ จาก 197 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม โดยภายในงานจะมีการประชุมหารือระดับผู้นำ ในประเด็น การประเมินสถานการณ์ดำเนินงานและเป้าหมายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก และเป้าหมายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภาคีประเทศกำลังพัฒนายังคงเรียกร้องให้เร่งระดมเงินให้ได้ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025


นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า การประชุม COP 28 ครั้งนี้จะมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเครือข่ายภาครัฐและเอกชนรวมถึงเยาวชนและสถาบันการศึกษา รวม 20 หน่วยงาน เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นการเจรจาที่สำคัญในครั้งนี้ คือ การแสดงบทบาทในเชิงบวกของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขยายโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เทคโนโลยี รวมไปถึงด้านวิชาการในการจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลก


โดยข้อตัดสินใจจากการประชุม COP 28 เมื่อสิ้นสุดการประชุม จะมีการสรุปผลการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ


ส่วนกรณีที่มีข้อริเริ่มที่ภาคีจะต้องให้การรับรองหรือเข้าร่วมในช่วงการประชุม COP 28 ก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ หรือ กนภ. ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม. ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมหรือรับรอง


โดนประเทศไทยจะนำผลสำเร็จของการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 หรือ TCAC 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคี COP 28 ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. การขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ /2.เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /3. กลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต / และ 4.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับ


ควบคู่ไปกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานใน THAILAND Pavillion เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลและและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสู่ประชาคมโลก

คุณอาจสนใจ