สิ่งแวดล้อม

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง”

โดย fahsai

4 มิ.ย. 2567

174 views

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day มีจุดเริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวและความตระหนักต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 จาก “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจากการประชุมครั้งนั้นก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศทั่วโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” พร้อมจัดให้มีคำขวัญและหัวข้อเพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีต่างกัน

โดย “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2567 มีการกำหนดหัวข้อในการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.”  เพื่อให้ทั่วโลกนำไปเป็นแนวทางในการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูที่ดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง เนื่องจากโลกกำลังเผชิญวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และวิกฤตมลพิษและของเสีย ทำให้ที่ดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ชุมชนในชนบท เกษตรกรรายย่อย และคนยากจน ซึ่งการฟื้นฟูที่ดินสามารถช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่การกักเก็บคาร์บอน และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ในสถานการณ์ปัจจุบันระบบนิเวศทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม ตั้งแต่ป่าไม้และพื้นที่แห้งแล้งไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมและทะเลสาบ พื้นที่ทางธรรมชาติที่มนุษยชาติต้องพึ่งพาอาศัยกันกำลังถึงจุดเปลี่ยนจึงเป็นเหตุผลให้วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2567 มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูที่ดิน การหยุดยั้งการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และสร้างภูมิคุ้มกันต่อความแห้งแล้ง  ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้น จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราทุกคน อาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นถึงร้อย 30 ภายในปี พ.ศ. 2583 ความแห้งแล้งอาจส่งผลให้ผู้คนกว่า 135 ล้านคนต้องอพยพเนื่องจากวิกฤตของสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลงและคุกคามถึงการประกอบอาชีพ ปัญหาด้านสุขภาพ อาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต

ในส่วนของประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู้วิกฤตภัยแล้ง  อีกทั้งนำเสนอการเตรียมการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ยกระดับการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มุ่งสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero 2065 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการประกอบกิจการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริโภคการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จต้องใช้แนวทางที่ใช้ความรู้ แรงผลักดัน และความร่วมมือจากคนทุกรุ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรที่อยู่รอบ ๆ ตัว ในแนวทางที่ตนเองสามารถทำได้ เช่น การใช้น้ำ ไฟ อย่างคุ้มค่า ช่วยกันลดปริมาณขยะ สร้างพฤติกรรมการแยกขยะ และลดการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ไม่ตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา ตลอดจนช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เพื่อเป็นพลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไปในอนาคต

ที่มา

-    กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

-    https://www.worldenvironmentday.global/did-you-know/key-messagesคุณอาจสนใจ

Related News