สิ่งแวดล้อม

ส่อง 5 เทรนด์ฮิต “พลังงานสะอาด” เพื่อหยุดยั้งโลกร้อนอย่างยั่งยืน

โดย fahsai

15 ก.ย. 2566

49 views

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ซึ่งต้นเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การขนส่ง การตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งการใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างพลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหิน และพลังงานก๊าซธรรมชาติ ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และนำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของคนทั่วโลก ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ทั่วโลกตื่นตัว และเริ่มมองหาทางออกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ “พลังงานสะอาด” เริ่มถูกพูดถึงและเป็นที่สนใจในวงกว้างว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยยับยั้งการเกิดวิกฤตโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

พลังงานสะอาด คือ พลังงานที่ได้มาจากธรรมชาติ เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายเหมือนกับพลังงานประเภทอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างน้อยที่สุดในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการของเสีย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาดจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนแหล่งพลังงานเดิมที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก  โดยแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ตามพลังงานสะอาดไม่ใช่สิ่งใหม่ มนุษย์ใช้พลังงานสะอาด อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่หลายพันกว่าปีก่อน ในการให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งแสงสว่างตามธรรมชาติ และในการคมนาคม แต่ในช่วง 500 กว่าปีก่อนมนุษย์ได้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสกปรกกันมากขึ้น แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานสะอาดได้อย่างง่าย มีประสิทธิภาพ และถูกมากขึ้น การใช้พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ถือเป็นหนทางหนึ่งในการก้าวสู่ Net Zero ที่หลายประเทศให้คำมั่นสัญญา ดังนั้น เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานสะอาดจึงถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดย 5 เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่น่าจับตามองในปี 2566 มีดังนี้1.เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่  

เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่มาเป็นองค์ประกอบ ทำหน้าที่กักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินและดึงกลับมาใช้ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ช่วยลดความผันผวนของไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รักษาเสถียรภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการไฟฟ้า รวมไปถึงมีความจุพลังงานสูง สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ เคลื่อนย้ายง่าย และเชื่อมต่อการทำงานได้ทั้งระบบไฟฟ้าในครัวเรือนและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  

2.เทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นรูปแบบอื่น  

เป็นเทคโนโลยีในการเปลี่ยนไฟฟ้าส่วนเกินจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นโดยการผสมสารเคมีอื่น  ๆ เช่น ก๊าซมีเทน หรือในรูปแบบของเหลว เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์ นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบขนส่งและการเดินทาง ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ และอีกมากมาย  

3.เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร  

เป็นนวัตกรรมที่นำแผงโซลาร์มาออกแบบ สร้าง และติดตั้งไปในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เช่น หลังคา แนวกันสาด หน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยให้อาคารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เอง ช่วยลดค่าไฟฟ้า ป้องกันความร้อน ลดเสียงรบกวน และลดการปล่อย CO2 ได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยยกระดับสู่อาคารคาร์บอนต่ำ หรืออาคารสีเขียว

4.กังหันลมนอกชายฝั่ง  

เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้งกังหันลมในทะเลนอกชายฝั่ง ซึ่งมีความเร็วและกำลังลมมากกว่าบนฝั่ง  รวมทั้งสามารถสร้างกังหันลมให้มีขนาดสูงใหญ่ ทำให้ผลิตพลังงานได้มากขึ้น เป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด ไม่มีค่าเชื้อเพลิง มีศักยภาพในการลดการปล่อย CO2 ได้มากที่สุด

5.พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว  

เป็นการนำพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำ โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลายภาคส่วน เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นน้ำมัน การผลิตปุ๋ย หรือเหล็ก หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่ง

ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานสะอาดเริ่มมีราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ ทำให้พลังงานสะอาดเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากพลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้แล้วยังมีข้อดีอื่น ๆ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะสามารถผลิต หมุนเวียน และนำพลังงานสะอาดกลับมาใช้เพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคแทนแหล่งพลังงานเดิมได้เรื่อย ๆ ไม่มีหมด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบและมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างประเทศ และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชากร ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศดีขึ้นอีกด้วย  ถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมาสนับสนุนพลังงานสะอาดในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่มากขึ้นไปด้วยกัน เพื่อตัวเราและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


ที่มา

https://thestandard.co/clean-energy-economic-driving-variables/

https://www.allaroundplastics.com/article/innovation/29931/

https://mgronline.com/business/detail/9660000024744

https://www.adheseal.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/

https://www.adheseal.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/

https://www.greennetworkthailand.com/banpu-next_5-clean-energy-trends-to-watch-in-2023/

https://www.cloverpower.co.th/th/updates/blog/223/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94-clean-energy
คุณอาจสนใจ