คปภ.ยันไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไข เคลมประกันโควิด แจงเป็นแนวทางปฏิบัติ สอดรับประกาศ สธ.

สังคม

คปภ.ยันไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไข เคลมประกันโควิด แจงเป็นแนวทางปฏิบัติ สอดรับประกาศ สธ.

โดย thichaphat_d

7 ก.พ. 2565

104 views

กรณีสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ออกแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของบริษัทประกันชีวิต โดย บริษัทประกันชีวิตจะให้การชดเชยค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้เอาประกันที่ป่วยเป็นโควิด ก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น


เรื่องดังกล่าว นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ชี้แจงว่า การออกประกาศดังกล่าว เป็นเพียงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทประกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความเข้าใจกับ คปภ. , สมาคมประกันวินาศภัยไทย , สมาคมประกันชีวิตไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว


ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ไม่ได้เป็นการปรับลดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์แต่อย่างใด ผู้เอาประกันหากป่วยโควิด-19 ก็สามารถเคลมได้ตามเงื่อนไข เช่น หากติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้กักตัวที่บ้าน Home Isolation หรือ Community Isolation ก็สามารถเคลมโดยรับการรักษาในกลุ่มของผู้ป่วยนอกได้


ส่วนผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาลนั้น จะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข “ข้อใดข้อหนึ่ง” ดังต่อไปนี้ เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง / หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาทีในผู้ใหญ่ / Oxygen Saturation ต้องมีระดับน้อยกว่า 94% / มีโรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์ / สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง


ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบัน มีความรุนแรงลดลงกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหน่วยงานด้านประกัน ทั้ง คปภ. , สมาคมประกันชีวิตไทย และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ก็ต้องปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คุณอาจสนใจ

Related News