กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

53 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


ฃวันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 3 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการร่วมทำบุญจากการทอดผ้าป่าการกุศล ในงานทำบุญอายุมงคล ครบ 50 ปี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต)และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย


นางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 50 ปี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย


นายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดทำโครงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา และประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ นำ คณะผู้บริหารโรงแรม ฯ และคณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้


1. นางสาวสุชาดา กุลตันติกร ผู้จัดการบริษัท แอคท์ นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทาน เป็นค่าอาหารกลางวันค่านมกล่องตลอดปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


2. นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ฯ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2. นางจรวยพรภัทร ลีสมสิริ ประธานบริหารบริษัทในเครืออนันตภัณฑ์กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


3. นายวรการ จงพิพัฒนสุข กรรมการมูลนิธิเริงชัย - สุรีย์มาศ จงพิพัฒนสุข และคณะผู้บริหาร บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


จากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 23 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 และปีพุทธศักราช 2564 โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ สหรัฐอเมริกา มีผลงานสําคัญในการศึกษาวิจัยบทบาทของเกล็ดเลือด ในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ช่วยทําให้อัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตในผู้ป่วยทั่วโลกลดลง สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีผลงานสําคัญในการจัดตั้งองค์กรจัดหายา สําหรับโรคที่ถูกละเลย เพื่อพัฒนาการรักษาที่ปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับประชากรนับล้านคนทั่วโลก


ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กอตอลิน กอริโก สหรัฐอเมริกา และ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์นายแพทย์ ดรู ไวส์แมน สหรัฐอเมริกา ที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยวิธีการนําแมสเซนเจอร์ อาร์เอนเอ (mRNA)มาใช้ในทางการแพทย์ ทําให้เกิดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเมสเซนเจอร์ อาร์เอนเอ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอบสนองกับการระบาด เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตผู้ป่วยทั่วโลก ส่วนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปีเตอร์ คัลลิส แคนาดา เป็นผู้บุกเบิกงานด้านอนุภาคไขมัน ลิปิดนาโนพาร์ติเคิล ซึ่งมีการใช้ในทางการแพทย์ จนพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 และโรคอื่นๆ ในอนาคต ก่อประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั่วโลก


โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัส แสดงความนิยมชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลทั้ง 5 คน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย และชีวิตมนุษย์อย่างไพศาล


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในปี 2535 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่สร้างสรรค์งานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีผลงานดีเด่น สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติ โดยมอบรางวัลแก่บุคคล หรือองค์กรทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทั่วโลก ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิการเมือง ปีละ 2 รางวัล เป็นประจำทุกปี

คุณอาจสนใจ

Related News