กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

โดย pattraporn_a

26 ม.ค. 2565

50 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล และค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการ 12 ไร่ ปลูกพืชผักที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมูลนิธิชัยพัฒนา และได้รับการสนับสนุนน้ำ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วงแรกสามารถผลิตพืชผักได้กว่า 20 ชนิด อาทิ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักสลัด และปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน 500 ต้น โดยโครงการทหารพันธุ์ดีของกองทัพบก มีพื้นที่ปลูกพริกไทย รวม 11 หน่วย ใน 6 จังหวัด รวม 6 พัน 255 ต้น ซึ่งที่ค่ายภูมิพล และโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ปลูกไว้ 975 ต้น


นอกจากนี้ ยังทดลองปลูกฟ้าทะลายโจร และใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลฯ พบว่ามีอาการดีขึ้น จึงเตรียมส่งฟ้าทะลายโจร ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ หากผ่านเกณฑ์ จะส่งให้โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลิตยาแคปซูล รองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ในอนาคต ด้านการผลิตผักปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวม 8 ชนิด อาทิ หัวไชเท้า ผักบุ้งจีน ผักสลัด คะน้า และกวางตุ้งฮ่องเต้ รวมทั้งปลูกหัวผักกาดขาว หรือหัวไชเท้าหัวใหญ่ ได้ผลผลิตกว่า 4 พันกิโลกรัม โดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแล้ว 1 พันกิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุม รายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย สำหรับผลผลิตทั้งหมดในโครงการฯ นำไปใช้ประโยชน์ 3 ส่วน ได้แก่ ประกอบอาหารสำหรับกำลังพล , ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก


จากการดำเนินการ มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการสร้างการเรียนรู้ให้กับกำลังพล และครอบครัว โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ให้สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม หลังปลดประจำการ เนื่องจากกำลังพลมีความสามารถในการทำผักปลอดภัยได้แล้ว จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต ทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อสนับสนุนโครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยจะปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 และกระเจี๊ยบเขียว ชนิดละ 1 ไร่ ในเดือนเมษายน 2565


จากนั้น เวลา 12 นาฬิกา 15 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล ซึ่งดำเนินการสนองพระราชดำริ บนพื้นที่ของกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ที่เดิมปลูกข้าวแบบลดต้นทุน มาทำการเพาะปลูกผักปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการเพาะปลูก นอกจากนี้ได้จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนประมงให้แก่เยาวชน และเตรียมขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และโรงเรียนที่จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ มีการทดลองผลิตน้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล และสามารถใช้องค์ความรู้ต่อยอดพัฒนา เป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยที่มีคุณภาพ


นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการกระบือบำบัด โดยร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเขาพระงาม , โรงพยาบาลอานันทมหิดล , โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ในการนำกระบือมาใช้ในการพัฒนาทักษะ ฝึกพัฒนาการ ให้แก่เด็กพิเศษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตีบอลบนหลังกระบือ การโยนบอลลงตะกร้า เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2553 เด็กที่เข้ารับการฝึก มีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และภาษาดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ในการนี้พระราชทานชื่อลูกกระบือเพศเมียว่า "ร้อยเรียง"


พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรโครงการทดสอบความเสถียรของเมล็ดพันธุ์ผัก 19 ชนิด ที่นำเมล็ดพันธุ์จาก โครงการทหารพันธุ์ดี ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน มาทดลองเพาะปลูก เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยจะพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป และยังสนองพระราชดำริ ในการปลูกพริกไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์จาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริ จังหวัดเชียงราย โดยนำผลผลิตส่งเข้าวังสระปทุม เพื่อแปรรูปเป็นพริกไทยดอง ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ปลูกพืชผักต่างๆ ยังได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน GAP ด้วย


ซึ่งการดำเนินงานโครงการเหล่านี้ นับเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกพืชผักที่มีคุณภาพ และปลอดภัย บริโภคในครัวเรือน ทั้งสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร ที่มีความมั่นคงด้านอาหาร และยังสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง


โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส แก่ทหารพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คุณอาจสนใจ

Related News