พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ และ พระธรรมวัชรบัณฑิต

15 ต.ค. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระธรรมวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ


วันนี้เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป


พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า อนิลมาน เป็นพระภิกษุชาวเนปาล สัญชาติไทย บรรพชาเป็นสามเณรที่ประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนได้รับการประทานอุปสมบทเมื่อปี 2523 จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยบรูเนล สหราชอาณาจักร โดยทุนพระราชทาน ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , อธิการบดีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร


และเมื่อเวลา 13.44 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป


พระธรรมวัชรบัณฑิต มีนามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อุปสมบท ณ วัดปากน้ำ เมื่อปี 2525 และสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี 2528 หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษา ณ ประเทศอินเดีย นอกจากจะได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ แล้ว ยังมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย อาทิ งานวิจัยการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก , งานหนังสือ เรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต ,งานแปลและงานแปลเรียบเรียง, ตำรา รวมถึงบทความทางวิชาการ ตลอดจนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ (เสมาธรรมจักร) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ , เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ทั้งนี้ การสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นราชประเพณีแต่โบราณ ที่พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ได้พระราชทานแด่พระมหาเถระ และพระเถรานุเถระ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่พระศาสนา สังคม และประเทศชาติ ตามสมควรแก่ฐานานุรูป อันเป็นการยกย่องเชิดชูคุณงามความดี ให้ปรากฎแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ข่าวยอดนิยม