พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร


วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65


สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่จังหวัดตราด เมื่ออายุ 12 ปี ได้บรรพชา ณ วัดคิรีวิหาร หลังจากนั้นได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค นับสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่สร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนามากมาย โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งใน และต่างประเทศ


เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ,ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย


รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง หรือ ปฏิทินจันทรคติไทย รวมทั้งเดินหมุด และคำนวณปฏิทินปักขคณนา สำหรับวันลงอุโบสถ ให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย