เศรษฐกิจ

ไฟเขียว ขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะเป็นไม่เกิน 70 % ต่อจีดีพี

20 ก.ย. 2564

30 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ไฟเขียวขยายเพดานก่อหนี้สาธารณะ เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ต่อจีดีพี เพื่อรองรับการกู้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิด-19


คณะกรรมกาชุดดังกล่าว ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกินร้อยละ 60 เป็นต้องไม่เกินร้อยละ 70 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี


ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 64 หนี้สาธารณะของประเทศ มียอดหนี้ 8,909,063 ล้านบาท หรือ 55.59% ของจีดีพี ใกล้ระดับเพดานที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น จากการกู้ของรัฐบาล ทั้งการกู้เพื่อการชดเชยการขาดดุลงบปี 64 และกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงินโควิด วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และต้องกู้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ ซึ่งทำให้เสี่ยงเพดานหนี้สาธารณะ จะเกินกรอบที่กำหนดไว้ร้อยละ 60สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/ByluBzRww3U

ข่าวยอดนิยม