การเมือง

ครม. อนุมัติงบกลาง 699 ล้านบาท ให้กลาโหม จ่ายสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ของเอกชน

24 มี.ค. 2564

57 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 699,306,600 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน จำนวน 32,907 คน


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดำเนินการมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาของกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงวันที่ 1 - 31 ธ.ค.63 มีผู้เข้าพักใน State Quarantine จำนวน 10,491 คน สำหรับในห้วงวันที่ 1 – 31 ม.ค.64


กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ จำนวน 13,021 คน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง และในห้วงวันที่ 1 – 28 ก.พ.64 ใช้การประมาณการเท่ากับเดือนมกราคม 2564 จำนวน 13,021 คน


“กระทรวงกลาโหมได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 – 28 ก.พ.64 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ และของผู้กักกันโรค ค่าวัสดุการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 6”


“เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามที่ข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงกลาโหมก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”


ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.-30 พ.ย.63 กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดสถานที่ พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine โดยใช้สถานที่ราชการ 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน 25 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวใน State Quarantine ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย แล้วเป็นจำนวน 85,818 คน

ข่าวยอดนิยม