ประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. มุ่งสร้าง Social Safety Net เสริมเทคโนโลยีทางการเงิน รองรับการแข่งขันและการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

24 มี.ค. 2564

29 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ในปีงบประมาณ 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังคงวิสัยทัศน์สู่การเป็น “ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท” เน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง ผ่านมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านการตลาด ให้เข้ามาต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน


คู่ขนานกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนักด้านหนี้สินอย่างตรงจุดและทั่วถึง โดยให้พนักงานสาขาเข้าไปพบลูกค้าทุกรายเพื่อตรวจสุขภาพหนี้และประเมินศักยภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีเกษตรกรที่จะครบกำหนดมาตรการพักชำระหนี้จากโควิด กว่า 2 ล้านราย มูลหนี้กว่า 9 แสนล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ทยอยสำรวจสุขภาพลูกหนี้ไปแล้ว 5 แสน 2 หมื่นราย โดยธนาคารจะประเมินรายได้ กระแสเงิน ราคาผลผลิตในปีนั้น และแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียว ศักยภาพดี ซึ่งมีอยู่ราว 35-40% ให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ กลุ่มสีเหลือง ซึ่งมีอยู่ 40-45% ชำระได้บางส่วน ก็จะขยายเวลาชำระหนี้ให้เหมาะกับรายได้ ที่เหลือกลุ่มสีแดง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็จะช่วยปรับโครงสร้างหนี้ควบคู่กับหาแนวทางช่วยเหลือ ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2564 เอ็นพีแอลอยู่ที่ 4.23% เพิ่มจากปี 2563 ที่ 4% เล็กน้อย


ที่ผ่านมาธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น พักหนี้ทั้งระบบ 3 ล้าน 2 แสน 5 หมื่นราย วงเงินกว่า 1ล้านล้านบาท เติมวงเงินสินเชื่อฉุกเฉิน 20,000 ล้านบาท สินเชื่อนิว เจน ฮัก บ้านเกิด สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ โครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดภาระในส่วนดอกเบี้ย รวมคืนเงินเข้าสู่กระเป๋าเกษตรกรแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ช่วยต่อชีวิตกว่า 1ล้าน 6 แสนราย พร้อมนำ Fin Tech มาใช้ผ่าน Digital Banking เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย รวดเร็ว สะดวกสบาย ช่วยลดต้นทุนและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างเครือข่ายทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการทำธุรกรรมกับ ธ.ก.ส. มากยิ่งขึ้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/t7dd5LO80lk

ข่าวยอดนิยม