พระราชสำนัก

องคมนตรีพงษ์เทพ ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ฯ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

12 มี.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียน 908 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ประกอบกับไม่มีอุปกรณ์ไอทีรับสัญญาณ รวมถึงระบบไฟฟ้า และInternet ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทั่วถึง จึงทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทั้งนี้โรงเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง และเปิดสอนงานอาชีพในหลักสูตรทวิศึกษา โดยทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม ปวช. และหลักสูตรช่างเชื่อม ปวช. และในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนิน รวมถึงรับทราบปัญหา ด้านต่างๆ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 518 คน โดยรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ลักษณะโรงเรียนประจำ ปัจจุบันมีนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติ 39 คน นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งน้ำของโรงเรียนไม่เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภค ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 เตรียมขุดเจาะน้ำ พร้อมติดตั้งระบบกรอง ส่วนผลการทดสอบ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น

ข่าวยอดนิยม