พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีฯ

06 มี.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม เป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตาม และพิจารณาความก้าวหน้า ของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2564 รวม 12 โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือไทย-สิงค์โปร์ เรื่องนาฬิกาอะตอมเพี่อพัฒนากำลังคน และการวิจัยพัฒนา ตามพระราชดำริฯ โครงการความร่วมมือไทย - KATRIN และ KIT ตามพระราชดำริฯ , โครงการความร่วมมือไทย - GS/FAIR ตามพระราชดำริฯ , โครงการไทย-เดซี เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริฯ , โครงการความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริฯ , โครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริฯ , โครงการการคัดเลือกผู้แทน เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการประชุม Global Young Scientists Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ , โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทาน ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ , โครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ระยะที่ 2 และโครงการความร่วมมือกับจูลิช ตามพระราชดำริฯมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นมูลนิธิฯที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนากำลังคน , ด้านการวิจัย และ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต การชุมครั้งนี้จะเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคน และการวิจัยป็นหลัก ซึ่งรอบปีที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย สำหรับ ภาพรวมของการดำเนินงานทั้ง 12 โครงการ จนถึงปี 2563 มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ 40 หน่วยงาน และในต่างประเทศอย่างน้อย 8 ประเทศ มากกว่า 30 โครงการ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนา และได้รับประโยชน์แล้วกว่า 2,000 คน

ข่าวยอดนิยม