พระราชสำนัก

องคมนตรีชลิต เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระเทพวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำ

22 ก.พ. 2564

12 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวัชรบัณฑิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูปพระเทพวัชรบัณฑิต มีนามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้อุปสมบท ณ วัดปากน้ำ เมื่อปี 2525 และสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ในปี 2528 หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อ และสำเร็จการศึกษา ณ ประเทศอินเดีย นอกจากจะได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ แล้ว ยังมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย อาทิ งานวิจัยการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดก ,งานหนังสือ เรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต ,งานแปลและงานแปลเรียบเรียง, ตำรา รวมถึงบทความทางวิชาการ ตลอดจนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ (เสมาธรรมจักร) ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ , เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งนี้ การสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ เป็นราชประเพณีแต่โบราณ ที่พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ได้พระราชทานแด่พระมหาเถระ และพระเถรานุเถระ ผู้บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่พระศาสนา สังคม และประเทศชาติ ตามสมควรแก่ฐานานุรูป อันเป็นการยกย่องเชิดชูคุณงามความดี ให้ปรากฎแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ข่าวยอดนิยม