พระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา-กรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือพัฒนาและฟื้นฟู 'คุ้งบางกะเจ้า'

05 ก.พ. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ โครงการสวนกลางมหานคร Our Khung Bang Kachao จำนวน 1,276 ไร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นพื้นที่สีเขียว และพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงฟื้นฟูแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และปรับปรุงแนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยให้เกิดการบูรณาการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวร่วมกับชุมชน ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ โดยสามารถอยู่อาศัย และประกอบอาชีพทำสวน ตลอดจนอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งมีส่วนช่วยในการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ในการอนุรักษ์พื้นที่บางกะเจ้า ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ด้านการเกษตรกรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคง เป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไปสำหรับโครงการ Our khung Bang Kachao ได้ยึดตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอด ของกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญของประเทศ

ข่าวยอดนิยม