สะอื้น Ost.กรงดอกสร้อย | ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ | Official Karaoke

1.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง / ศมา สิงห์โตเกษม

สะอื้น Ost.กรงดอกสร้อย ศิลปิน : ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง / ศมา สิงห์โตเกษม