แช่มช้อย

แช่มช้อย

แช่มช้อย

โรงละครแห่งหนึ่งกำลังมีการไหว้ครู ครูทองดี ประธานในพิธีกำลังเรียกเพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ ท่ามกลางสานุศิษย์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คน โจ้ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ โตในต่างประเทศ และย้ายกลับมาเรียนการโรงแรมในประเทศไทย มีใจฝักใฝ่ในศิลปะการแสดง และหลังจากได้สัมผัสกับนาฏศิลป์ไทย โดยการชักนำของครูจินตนา ผู้สอนศิลปะสากลที่มีรากของความเป็นไทยมามาก โจ้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความแช่มช้อยของนาฏศิลป์และคนที่อยู่ในสายอาชีพนี้ จึงใช้เวลากับการค้นคว้า หาความรู้ ทั้ง ๆ ที่วิชานี้เป็นเพียงกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โจ้ได้เห็นความเสื่อมสลายของศิลปะเก่าแก่ เพราะขาดการบูรณาการ ขาดการจัดวางที่เหมาะสม ขาดความสามัคคี คนรุ่นใหม่หันมานิยมศิลปะสากล อย่างไม่รอบรู้ นอกจากจะทำให้ศิลปะของตนเองเสื่อมความนิยม แล้วยังไปทำลายศิลปะของผู้อื่น

... เพิ่มเติม