โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิตรายการและการออกอากาศ (Media Asset Management)

13 มี.ค. 66

116 Views

โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิตรายการและการออกอากาศ (Media Asset Management)

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิตรายการและการออกอากาศ (Media Asset Management)

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับเอกสาร TOR ได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-262-3240