สังคม

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา แล้ว

โดย panwilai_c

20 มี.ค. 2566

111 views

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วใจความสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้ กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ คือ นับตั้งแต่วันนี้สำหรับเหตุผลในการยุบสภา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ คือ สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขั้นตอนต่อไป คือการรอให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/se_mXnj9x3I

คุณอาจสนใจ

Related News