สังคม

ผอ.โรงเรียนเมืองเลย ชี้ ครม.ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก-ใหญ่ไม่เท่าเทียม

โดย nattakarn_l

10 พ.ย. 2565

129 views

           จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในทุกสังกัด  ซึ่งมีจำนวน 51,637 โรงเรียน  จากปัจจุบันที่ได้รับในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน  ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราตามขนาดของโรงเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น โดยการจัดอาหารให้กับนักเรียนในแต่ละมื้อ ต้องคำนึงถึงคุณค่าตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ที่นักเรียนควรได้รับ และในปริมาณที่เหมาะสม

          ล่าสุด มีเสียงจากนายเดช ปาจริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ที่ระบุว่า การเพิ่มค่าอาหารกลางวันดังกล่าว ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน  โดยโรงเรียนเมืองเลย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   มีนักเรียน 2,076  คน  มีค่าใช้จ่ายกลางวันของโรงเรียน วันละ 40,000 บาท   แต่ตามมติ ครม. จะได้เพิ่มค่าอาหารมาคนละ 1 บาท  จากเดิมค่าอาหารนักเรียนคนละ 21 บาท มาเป็น 22 บาทเท่านั้น   ในขณะที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  เดิมได้ 21 บาท  เพิ่มเป็น 36 บาท ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ถึง 14 บาท  จึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ว่านักเรียนโรงเรียนใหญ่ก็มีกระเพาะเหมือนกัน ทานอาหารเท่ากับเด็กในโรงเรียนเล็ก  ยิ่งช่วงนี้ ราคาอาหารวัตถุดิบต่างๆ ขึ้นราคาหมด  จึงควรต้องพิจารณาเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน              สำหรับมติ ครม.ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้น ป.6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่- กลุ่มแรกโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน มีจำนวน 16,691 แห่ง จำนวนนักเรียน 403,768 คน จะได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 15 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 71.43%- กลุ่มที่สอง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน จำนวน 17,437 แห่ง จำนวนนักเรียน 1,126,246 คน ได้รับ 27 บาทต่อคนต่อวัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 28.57%- กลุ่มที่สามโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน มีจำนวน 1,970 แห่ง ได้รับ 24 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 14.29%- กลุ่มสุดท้าย โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป มีจำนวน 15,539 แห่ง จำนวนนักเรียน 4,147,557 คน ได้รับค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.76%

คุณอาจสนใจ