สังคม

กทม.จับมือ สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ เผยแนวคิด “ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด” โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

โดย attayuth_b

16 มี.ค. 2566

198 views

วันนี้ (16 มี.ค.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติดประเทศไทยโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้างกลไกและขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการจัดบริการด้านสุขภาพทางเพศและการดูแลช่วยเหลือ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ของคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง กับหน่วยงานทั้งชุมชน สำนักงานเขต สถานศึกษา สถานีตำรวจนครบาล และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นพ.ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด นพ.รัฐพล เตรียมวิชชานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คุณวิศนี วณิชวิชากรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณจารุณี ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิเอดส์ คุณกิตติ สุนทรรัตน์ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางเพศและยาเสพติด พ.ต.อ.ธีรชัย เด็ดขาด รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

หัวใจหลักในการเสวนาครั้งนี้กล่าวถึงประเด็นสภาพปัญหาด้านยาเสพติดที่เกิดขึ้นในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยหน่วยงานสาธารณสุข ภายในเวทีเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาคชุมชน สาธารณสุข นักวิชาการ นักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการดูแลกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ใช้ยาเสพติด และนำเสนอแนวทางการจัดบริการในรูปแบบให้การดูแลช่วยเหลือและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดตั้งให้คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง เป็นศูนย์ให้การบำบัดและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด CBTXs & HR สำหรับชุมชนความหลากหลายทางเพศ
คุณอาจสนใจ

Related News