สังคม

เปิดยอดผู้สมัครสว. 4.9 หมื่นราย พบกลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ-ชาติพันธุ์ เข้าชิงมากสุด

โดย panwilai_c

26 พ.ค. 2567

59 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศ กว่า สี่หมื่น 9 พันคน เมื่อแบ่งตาม 20 กลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์อื่น มีผู้สมัครมากที่สุด กว่า 5 พันคน รองลงมาคือกลุ่มสตรี ส่วนกลุ่มที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม และสื่อสารมวลชนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดผยจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ทั่วประเทศ จำนวนรวม 48,117 คน เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพ ทั้ง 20 อาชีพ พบว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ที่เคยเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ รัฐ มีผู้สมัคร จำนวน 2,478 คนกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย จำนวน 1,869 คนกลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 4,477 คนกลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข งเภสัชกร จำนวน

1,628 คนกลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก จำนวน

3,422 คนกลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง จำนวน 3,628 คนกลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง จำนวน

2,440 คนกลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน จำนวน

1,180กลุ่มมี่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 1,844 คนกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น 1,200 คนกลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1,177 คนกลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม จำนวน

609 คน ซึ่งถือว่สน่อยที่สุดกลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม จำนวน

1,039กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี จำนวน 4,589 คนกลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 5,211 คน ถือว่ามากที่สุดกลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา จำนวน

1,819 คนกลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนอง เดียวกัน จำนวน

2,168กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ จำนวน 867 ค นกลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ จำนวน 3,816 คนกลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 2,656 คนโดยผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พฤษภาคม และจะประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิ การศึกษาสูงสุด ก่อนจะประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

คุณอาจสนใจ

Related News