สังคม

มช. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฟื้นฟูครบวงจร ช่วยลดปัญหาจำนวนผู้ป่วยล้นรพ.

โดย parichat_p

22 ต.ค. 2565

85 views

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยในปี 2565 มีผู้สูงอายุ ถึงกว่า 12 ล้านคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดพื้นที่รองรับผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร เพราะหากผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก็จะลดปัญหาจำนวนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลได้


การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ นอกจากเพื่อสุขภาพทางกายแล้ว ทำให้ สุขภาพทางจิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ศูนย์ส่งเสริม พฤฒพลัง ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์การรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพิ่งเปิดบริการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภายในศูนย์จะแบ่งเป็น การฟื้นฟูสุขภาพ ด้านกายภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุที่ป่วยหลังการผ่าตัด หรือการรักษาโรค จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูกายภาพบำบัด ตามความเหมาะสมมีทั้งการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช้ธาราบำบัดนอกจากนี้ยังมีคลินิก ทันตกรรม ผู้สูงอายุ เพื่อวางแผน สุขภาพฟันอย่างถูกต้อง


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ความรู้ในหลากหลายสาขา จึงใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ จัดตั้ง สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และคนวัยเกษียณเพื่อการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น Medical Wellness City


โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (1990) ให้ความหมายของแนวคิดพฤฒพลัง หรือ Active Ageing ว่า การเป็นผู้สูงอายุที่ปราศจากโรคและมีร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมตามวัย


นอกจากนี้ยังได้จัดให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ได้ท่องเที่ยวหรือพบปะกัน โดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ผ่านปรากฎการณ์แสงครั้งแรกในรอบ 500 ปี ในการต่อยอดองค์เจดีย์หลวง เพื่อย้อนไปสัมผัส ความสง่างาม องค์เจดีย์หลวงในอดีต


ขณะนี้ผู้สูงอายุในประเทศมีกว่า 12 ล้่าน 1 แสน 1 หมื่นคน อีกไม่นานจะคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ นับเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ จึงต้องมีสถานที่ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

คุณอาจสนใจ

Related News